Gao Xingjian

“Painting begins where language fails.” – Gao Xingjian